B
Bukhara,
K
Khiva,
N
Navoiy, Nukus,
S
Samarkand,
T
Tashkent,
U
Urgench,