B
Bhaktapur,
C
Changunarayan, Chitwan,
G
Gorkha,
K
Kathmandu,
N
Nagarkot,
P
Patan, Pokhara,