B
Bhaktapur,
C
Chitwan,
K
Kathmandu,
N
Nagarkot,
P
Patan, Pokhara,